De ontwikkelingen van de laatste decennia hebben duidelijk gemaakt dat ons toekomstperspectief afhangt van de manier waarop we omgaan met onze aarde, de natuurlijke voorraden en de mensen die ervan leven.

Als gevolg van een gestage groei van de wereldbevolking en een toenemende consumptie worden we steeds vaker geconfronteerd met de eindigheid van grondstoffen en de beperkte draagkracht van de ecosystemen. Onze wereld heeft het punt bereikt waarop we veel natuurlijke voorraden sneller verbruiken dan dat zij kunnen herstellen. Daarom is een herbezinning dringend nodig we moeten de manier waarop we leven, consumeren en zaken doen op lange termijn en op een duurzame manier zien te veranderen.

De drie pijlers van duurzaamheid vormen de sociale, ecologische en economische duurzaamheid  ook bekend als de "triple bottom line of people, planet and profit". Daarbij wordt ecologische duurzaamheid beschouwd als de belangrijkste pijler. Als deze ecologische pijler niet in orde is, kunnen ook de andere twee pijlers ondanks alle inspanningen niet verder ontwikkelen  omdat zij afhankelijk zijn van het grote overkoepelende geheel: de natuur.

Duurzaamheid als concept voor verantwoord ondernemen betekent meer dan "groen" en ook meer dan alleen ondersteuning van sociale of milieuprojecten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat ook over het integreren van processen, het identificeren en beheersen van belangrijke ecologische, sociale en economische kansen en risico's  met als doel verantwoorde en innovatieve oplossingen te bieden die waarde toevoegen en bijdragen tot een duurzame ontwikkeling.